УКР
РУС
ENG
ПошукЕкономічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2010

Пилипенко А. А., Пилипенко Д. Р.
Технологія формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємств (c. 76 - 83)

Розглянуто теоретичні положення та розроблено методичні рекомендації щодо створення системи управління витратами. Розкрито сутність, зміст та особливості процесу управління витратами у взаємозв’язку з розробкою стратегії розвитку підприємства. Визначено цілі, об’єкти, суб’єкти, методи, інструменти, функції системи управління витратами. Подано методичні рекомендації щодо створення системи моніторингу витрат та результатів діяльності. Обґрунтовано особливості створення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2012

Охрименко С. А., Писарчук О. В.
Проблеми обліку інвестиційної нерухомості (c. 179 - 182)

У статті розглянуто основні методичні проблеми особливості обліку, а також оцінки інвестиційної нерухомості; запропоновано напрямки їх вирішення. Представлено пропозиції щодо вдосконалення обліку інвестиційної нерухомості та його методичної бази.

Стаття написана українською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


Слюніна Т. Л., Глушач Ю. С.
Внутрішній аудит: питання організації на підприємствах України. (c. 183 - 186)

В статті дослідженні питання організації внутрішнього аудиту на підприємствах, розглянуті цілі, задачі та функції внутрішніх аудиторів. Запропоновані етапи організації відділу внутрішнього аудиту на підприємстві.

Стаття написана російською мовою

Завантажити статтю у форматі pdf -


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2013

Гоголь Т. А.
Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект (c. 338 - 344)

Розвиток малих підприємств передбачає формування та використання широкого спектра економічної інформації для забезпечення управлінської структури своєчасною та якісною інформацією, що вимагає створення системи управлінського обліку і звітності, яка не повинна суперечити принципу співвідношення «витрати – вигоди», коли витрати на впровадження такої системи будуть перевищувати ефект, отриманий від її функціонування. Головними вимогами побудови системи управлінського обліку на невеликому підприємстві мають стати простота, доступність і зрозумілість. Автором було досліджено зв'язок системи управлінського обліку на малих підприємствах з системою бухгалтерського обліку і звітності з урахуванням спрощеного механізму обліку господарських операцій. Формування обмеженого обсягу інформації в системі обліково-аналітичного забезпечення не дає можливості проведення своєчасного та якісного контролю й аналізу фінансово-господарського стану діяльності та негативно впливає на планування і прогнозування діяльності підприємства в цілому. У статті автором виділено основні складові для формування підсистеми управлінського обліку і звітності, розроблено методику формування та складання звітності в системі управлінського обліку на малому підприємстві, а також проаналізовано блоки управлінської інформації відповідно до потреб користувачів та розроблено організаційну схему формування економічної інформації про виробництво, реалізацію та фінансові потоки в системі обліково-аналітичного забезпечення діяльності малого підприємства (на прикладі промислового підприємства).

Стаття написана українською мовою


Кузенко Т. Б., Полтініна О. П.
Формування системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу (c. 345 - 352)

У статті обґрунтовано доцільність впровадження контролінгу в систему забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Визначено складові елементи системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу, а саме: визначено мету, задачі, функції, передумови впровадження, методи та суб’єкти забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу. Розроблено методичний підхід до визначення використання тактичного та стратегічного контролінгу в забезпеченні фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, який дозволяє здійснювати об’єктивну діагностику рівня фінансової безпеки та визначати основні загрози фінансовим інтересам власників суб’єктів підприємництва. Запропоновано структурно-функціональну модель забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу, яка узагальнює підходи до побудови системи забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу та визначає етапи її побудови.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2013

Синюгіна Н. В.
Проблема забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетній установі та напрями її вирішення (c. 314 - 320)

У статті проаналізовано проблему забезпечення ефективного та законного функціонування системи державних фінансів в Україні. Обґрунтована необхідність впровадження внутрішнього контролю в бюджетні установи, що узгоджується із Концепцією розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні. Окреслено завдання внутрішнього контролю в бюджетних установах. Визначено загальні та спеціальні критерії оцінки ефективності внутрішнього контролю в бюджетних установах. Запропоновано напрями забезпечення ефективності внутрішнього контролю в Україні. Наукова новизна полягає в окреслені завдань внутрішнього контролю в бюджетній установі та запропонування напрямів забезпечення ефективності внутрішнього контролю в бюджетних установах. Практичне значення полягає в можливості застосування висновків автора в практичній діяльності розпорядників бюджетних коштів з метою організації ефективного внутрішнього контролю.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2013

Остапенко Т. М.
Інформаційне забезпечення контролінгу витрат (c. 375 - 383)

У статті досліджено різні погляди на поняття контролінгу, його інформаційну функцію, мету. На підставі існуючих серед науковців-дослідників підходів до розуміння контролінгу подано його авторське розуміння як системи, що забезпечує координацію інформаційних підсистем, трансформує інформацію в корисну для прийняття рішень, забезпечує інформаційну підтримку управління; системи, що фокусується на оптимальному використанні інформації як ресурсу. Сформовано авторське узагальнення інформаційної функції контролінгу, його мети, завдань, що містять в собі націленість на інформаційне обслуговування (забезпечення) прийняття та виконання управлінських рішень. Подано класифікацію вимог (характеристик) інформації контролінгу витрат. Наведено інформаційну базу контролінгу витрат. Сформоване авторське розуміння мети контролінгу витрат; ціль формування контролінгової інформації про витрати; зміст інформації контролінгу витрат. Узагальнено елементи інформаційного забезпечення контролінгу витрат підприємства.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2015

Мардус Н. Ю., Брік С. В., Фальченко О. О.
Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року (c. 252 - 257)

Метою статті є дослідження особливості нормативно-правового забезпечення обліку основних засобів, які полягають у подальшій гармонізації їх бухгалтерського обліку з податковим, поступово наближаючись до вимог міжнародних стандартів. Для досягнення мети дослідження було визначено шляхи вдосконалення методики нарахування амортизації; визначено оптимальні шляхи переоцінки основних засобів; досліджено основні напрями обліку реалізації основних засобів; запропоновано шляхи вдосконалення обліку ремонтів основних засобів; надано пропозиції щодо гармонізації обліку основних засобів з міжнародними стандартами. Зазначено, що в результаті застосування нових правил податкового обліку основних засобів після 01 січня 2015 р. підприємствам з річним доходом понад 20 млн грн потрібно розраховувати різниці, пов'язані з різними операціями з основними засобами (зокрема, нарахування амортизації, продаж, переоцінка, а також зменшення (відновлення) корисності основних засобів).

Стаття написана українською мовою


Дерій В. А., Камінська Т. Г.
Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва (c. 258 - 266)

Статтю присвячено проблемам розвитку обліково-аналітичного забезпечення здійснення капітальних інвестицій як основи розвитку виробничих підприємств. Метою статті є узагальнення та розвиток організаційно-методичної бази обліку й аналізу капітальних інвестицій для сприяння стійкому розвитку підприємств і національної економіки загалом. У статті проаналізовано сучасний стан основних засобів підприємств, необхідність суб’єктів господарювання у здійсненні капітальних інвестицій, визначено їх обсяги та обліково-аналітичне забезпечення. Зроблено облікову інтерпретацію поняття «капітальні інвестиції». Досліджено особливості обліку й аналізу капітальних інвестицій у вітчизняних підприємствах. За результатами проведеного дослідження встановлено основні обліково-аналітичні підходи до здійснення капітальних інвестицій, що сприятимуть сталому розвитку виробничих підприємств і забезпечать їх максимальну ефективність.

Стаття написана українською мовою


Харламова О. В.
NON-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле (c. 267 - 274)

Об’єктом дослідження є подання та розкриття non-IFRS інформації та альтернативних показників діяльності компаній у фінансовій МСФЗ-звітності. Метою є обґрунтування актуальності наукових досліджень подання та розкриття non-IFRS інформації у фінансовий звітності, створення наукового дискусійного поля і постановка дослідницьких завдань, спрямованих на вирішення актуальної науково-практичної задачі з розробки методологічних підходів до подання та розкриття non-IFRS інформації у фінансовій МСФЗ-звітності. Обґрунтовано актуальність наукових досліджень щодо подання та розкриття non-IFRS інформації та альтернативних показників діяльності компаній у фінансовій МСФЗ-звітності. Наведено визначення non-IFRS інформації та виокремлено її основні види. Систематизовано найбільш поширені приклади non-IFRS інформації, що подається і розкривається у фінансовій звітності. Сформульовано ознаки інформації, які дозволяють не відносити її до non-IFRS інформації. Узагальнено результати аналітичних досліджень щодо якості фінансової звітності та ролі в ній non-IFRS інформації. Сформульовано ключові критерії, які мають бути покладені в основу єдиного методологічного підходу щодо подання та розкриття non-IFRS інформації у фінансовій МСФЗ-звітності. Окреслено коло дискусійних аспектів щодо подання та розкриття non-IFRS інформації у фінансовій МСФЗ-звітності і викладено авторське бачення їх вирішення. Започатковано подальші наукові дискусії з питань подання і розкриття non-IFRS інформації у фінансовій МСФЗ-звітності.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2016

Веріга Г. В.
Депозитарний облік цінних паперів у системі регулювання фондового ринку України (c. 258 - 263)

Метою статті є дослідження процедур, технологій, пруденційного регулювання депозитарного обліку цінних паперів у системі інфраструктури фондового ринку України та визначення напрямів їх удосконалення. У статті проаналізовано динаміку кількості виданих ліцензій за видами професійної діяльності на фондовому ринку. Обґрунтовано необхідність подальшого відпрацювання механізмів функціонування оновленої системи депозитарного обліку цінних паперів в України. Розроблено такі рекомендації: удосконалювати уніфіковані правила обліку і регламентного забезпечення системи управління ризиками депозитарної діяльності; розвивати інструменти пруденційного регулювання депозитарної діяльності та посилювати контроль за дотриманням Центральним депозитарієм і депозитарними установами пруденційних нормативів; створювати необхідні умови для реалізації на практиці правових норм щодо утворення клірингових установ і підвищення рівня конкуренції між депозитаріями; розширяти кореспондентські відносини Центрального депозитарію щодо встановлення міжнародних депозитарних зв’язків для лібералізації міжнародного руху цінних паперів; використовувати сегреговані рахунки, які забезпечують можливості зберігання коштів клієнтів окремо від коштів розрахункового банку для захисту капіталу емітента та інвестора від ризиків будь-яких форс-мажорних ситуацій; опосередковувати рух коштів при здійсненні дивідендних виплат через учасників облікової системи: емітент – Центральний депозитарій – депозитарна установа – депонент.

Стаття написана російською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2016

Маренич Т. Г.
Обґрунтована попередня облікова оцінка як невід’ємна складова облікової політики підприємства (c. 179 - 183)

Метою статті є обґрунтування необхідності зазначення в наказі про облікову політику, крім елементів безпосередньо облікової політики, і попередніх облікових оцінок, що підвищить достовірність фінансової звітності, а також розробка пропозицій щодо удосконалення цього розпорядчого документа підприємства. Відзначено, що значення якісної облікової політики в останні роки суттєво зросло не лише для користувачів фінансової звітності, а й для цілей визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. Розкрито істотні відмінності при відображенні в обліку наслідків зміни облікової політики й облікової оцінки. Узагальнено інформацію до наказу про облікову політику підприємства щодо облікових оцінок. Запропоновано передбачити в наказі окремий розділ, де слід наводити інформацію про перелік облікових оцінок, що прийняті, про те, яким чином підприємство вноситиме зміни до облікової політики, облікових оцінок, а також виправляти помилки.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2016

Мардус Н. Ю., Брік С. В.
Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку й аудиту під час проведення гарантійних ремонтів (c. 281 - 286)

Метою статті є дослідження особливості нормативно-правового забезпечення бухгалтерського та податкового обліку під час проведення операцій із гарантійних ремонтів, які полягають у законодавчо закріпленому праві за споживачем на отримання продукції (товарів, послуг) належної якості від підприємств-виробників (продавців), а також у випадках виникнення гарантійних зобов’язань перед покупцями. Для досягнення мети дослідження було вирішено такі завдання: досліджено нормативну базу з організації гарантійного обслуговування (ремонт) з точки зору підприємства-продавця і відображення операцій, пов'язаних з гарантійним ремонтом у бухгалтерському та податковому обліку. У статті розглянуто особливості організації бухгалтерського та податкового обліку під час проведення гарантійних ремонтів, що базуються на законодавчих і нормативних документах, які регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами й іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Стаття написана українською мовою


Хорунжак Н. М., Лукановська І. Р.
Проблематика й особливості законодавчого регулювання діяльності бюджетних установ, а також їх вплив на формування й реалізацію завдань бухгалтерського обліку (c. 287 - 292)

Статтю присвячено актуальній проблемі дослідження ідентифікаційних особливостей діяльності бюджетних установ, що впливають на завдання бухгалтерського обліку. На основі аналізу робіт вітчизняних учених виділено особливості бюджетних установ як неприбуткових організацій, що здійснюють фінансово-господарську діяльність, і побудовано схему формування та реалізації нових завдань бухгалтерського обліку в них, адаптованих до сучасних умов. Здійснено оцінку чинного та проектного законодавства з питань організації та ведення обліку діяльності бюджетних установ. Ідентифіковано завдання бухгалтерського обліку в контексті приведення їх відповідно до потреб удосконалення управління бюджетними коштами. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку пов’язані із забезпеченням менш болючого реформування бюджетної сфери на підставі розвитку й вдосконалення законодавства, в тому числі щодо уточнення категорій і понять. Крім того, в умовах дефіциту фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ актуалізуються питання розробки пропозицій, спрямованих на вдосконалення механізмів оптимізації використання фінансових коштів і регулювання бюджетного процесу.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2017

Кірей О. С., Михальська О. Л., Травінська С. І., Кузьмінська А. Є.
Актуалізація розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в контексті євроінтеграції (c. 380 - 387)

Досліджено законодавчо-нормативну базу валютного регулювання та основні вектори здійснення розрахунків за валютними операціями на етапі інтеграції України до ЄС. Розглянуто державні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні й основні їх повноваження для результативності діяльності суб’єктів господарювання. Визначено основні способи нарощування потенціалу зовнішньоекономічноі? діяльності щодо валютного регулювання в Україні з метою створення сприятливих умов для захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Обгрунтовано доцільність лібералізації в системі валютного регулювання та контролю. Вказано на недостатню ефективність документального забезпечення валютних розрахунків. Визначено порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства.

Стаття написана українською мовою


Прокопенко Ж. В.
Нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України (c. 388 - 397)

Досліджено нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських фінансових установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України. Актуалізовано питання дослідження системи нормативно-правового регулювання з позицій: по-перше, регулювання ринку небанківських фінансових послуг і безпосередньо їх діяльності як об’єкта бухгалтерського обліку; по-друге, регулювання бухгалтерського обліку та звітності як основи впливу на його організацію, методологію; по-третє, формування вимог до керівного складу установи в частині кваліфікаційних вимог до головного бухгалтера як до суб’єкта організації та ведення бухгалтерського обліку. В процесі дослідження заходів було розроблено модель впливу на трансформацію організації та методології бухгалтерського обліку, що здійснюватиметься шляхом встановлення нових вимог до його методів та об’єктів через зміни в нормативно-правових актах, а також їх вплив на системи економічного аналізу й аудиту як складових корпоративного управління небанківськими фінансовими установами. Наведена модель визначає вплив положень комплексної програми розвитку фінансового сектора України до 2020 року на бухгалтерський облік у частині методики, специфіки та складу об’єктів. В результаті вивчення комплексу документів, які визначають стратегічні положення розвитку ринку небанківських фінансових послуг, були встановлені напрями формування нових і трансформації наявних положень нормативно-правового регулювання системи бухгалтерського обліку через її елементи (методи, об’єкти, суб’єкти), вивчення функцій та обґрунтування значення в управлінні ризиками. Вважаємо що зазначені положення мають бути реалізовані шляхом розвитку організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку діяльності небанківських фінансових установ і розробки пропозицій їх закріплення в нормативно-правових актах.

Стаття написана українською мовою


Сокіл О. Г.
Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку (c. 398 - 403)

У сучасних умовах значення соціальної і екологічної безпеки проявляється у витратах на відновлення і охорону довкілля, на задоволення соціальної забезпеченості на гідному рівні, що передбачає необхідність віддзеркалення цих питань у бухгалтерському обліку. Метою цієї статті є визначення та аналіз шляхів переходу від традиційного бухгалтерського обліку до бухгалтерського обліку сталого розвитку. У статті використано методи дослідження: спостереження, порівняння, емпіричний метод, монографічний метод, метод індукції та дедукції, метод узагальнення. Проаналізовано відмінність охоплення всіх складових традиційного обліку й обліку сталого розвитку в розрізі трьох вимірах: час, місце та тип формування інформації. Обґрунтовано шляхи переходу від традиційної системи бухгалтерського обліку до бухгалтерського обліку сталого розвитку, які вимагають переналаштування та розширення наявної системи обліку. Запропоновано визначення основних складових трансформації бухгалтерського обліку, що можливі за рахунок впровадження внутрішнього та зовнішнього бухгалтерського обліку сталого розвитку. Перспективи майбутніх досліджень полягають у формуванні загальної концепції-методології бухгалтерського обліку сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2017

Назаренко І. М.
Експлікація та упорядкування інтерпретації понять «аудит» і «фінансовий аудит» (c. 304 - 309)

Метою написання наукової статті є експлікація, упорядкування тлумачення понять «аудит» і «фінансовий аудит» із урахуванням їх функціонального призначення. На основі опрацювання фундаментальних наукових здобутків, законодавчо-нормативних документів доведено, що ототожнення понять «аудит» і «фінансовий аудит» є недоцільним, оскільки останнє поняття шляхом трансформації розширює функціональну іпостась аудиту. Доведено, що одним із актуальних питань наукової полеміки є застосування у практичному аспекті фінансового аудиту як дієвого інструменту фінансового менеджменту, який забезпечить управлінську компоненту бізнес-середовища необхідним інформаційним забезпеченням, яке б відповідало основоположним і посилювальним критеріям якісних характеристик корисності інформації. Обґрунтовано, що для фінансового аудиту характерною є міждисциплінарність, яку доцільно розглядати як взаємодію площин аудиту й економічної діагностики. Констатовано, що міждисциплінарність формує сукупність особливостей фінансового аудиту.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2017

Корепанов О. С., Степанов О. М.
Статистичний аналіз ринку праці в Україні методами багатовимірної класифікації: регіональний аспект (c. 384 - 392)

Метою статті є дослідження ринку праці України в регіональному розрізі за допомогою методів кластерного аналізу. Проаналізовано сучасний стан ринку праці за регіонами України та сформовано систему статистичних показників, що мають вплив на стан і розвиток цього ринку. Обґрунтовано доцільність застосування кластерного аналізу для групування регіонів за рівнем розвитку ринку праці. Розкрито сутність кластерного аналізу, наведено його основну мету, основні завдання, що можуть бути вирішені під час його використання, розглянуто основні етапи проведення аналізу. Описані основні методи кластеризації та за результатами проведеного моделювання обґрунтовано переваги та недоліки кожного з методів. У роботі здійснено кластеризацію регіонів України за рівнем розвитку ринку праці різними методами кластерного аналізу, наведено висновки за результатами проведених розрахунків та окреслено основні напрями подальших досліджень.

Стаття написана українською мовою


Ляхович Г. І.
Аналіз доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг (c. 392 - 397)

Метою статті є обґрунтування методики аналізу доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг. На основі опрацювання наукових праць узагальнено підходи до аналізу доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг; особливу увагу приділено аналізу трансакційних витрат бухгалтерського аутсорсингу, що в нинішніх умовах є одними з визначальних кількісних критеріїв вибору цієї форми організації бухгалтерського обліку. Обґрунтовано вибір виду бухгалтерського аутсорсингу (повний або частковий) для різних груп підприємств (мікропідприємства; малі і середні; великі). Визначено послідовність аналізу доцільності переходу на бухгалтерський аутсорсинг, яка передбачає: визначення ділянок бухгалтерського обліку для передачі; вибір аутсорсера; оцінку ризиків надійності аутсорсера. Перспективами подальших досліджень є питання аналізу ефективності обрання аутсорсингу як форми організації бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


Сєрова І. А.
Міжнародні зіставлення: питання методології та практики (c. 398 - 404)

У статті розглянуто питання методологій та організації статистичного спостереження рівня економічного розвитку країн. Виокремлено теоретичний базис міжнародних зіставлень і на його основі здійснено порівняльну оцінку неузгодженості теоретичних положень і причин відмінності темпів зростання ВВП. Виходячи зі складності формування однорідних сукупностей даних з метою отримання коректних результатів зіставлення, визначено загальну схему взаємозв’язку теоретичної бази міжнародних зіставлень й обмежень по ПКС. Розглянуто можливість отримання єдиного виміру показників національних економік виходячи з наявних помилок вибірки, похибок виміру і помилок класифікації. Зроблено акцент на поєднання робіт за ПМЗ та ІСЦ з метою досягнення зіставлення даних в територіальному розрізі та за часом. Використовуючи базові характеристики стійкого зростання економік, визначено довгострокові перспективи зміни рейтингових позицій країн із різним рівнем доходів. Показано, що чіткість й однозначність теоретичних положень є визначальною умовою подальшого процесу збирання даних і формування коректних аналітичних висновків.

Стаття написана англійською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №1-2018

Гевчук А. В.
Особливості генезису поняття, організації обліку й оцінки сумнівної і безнадійної заборгованості, створення резерву (c. 321 - 326)

Розглянуто проблему визначення поняття та змісту сумнівної і безнадійної заборгованостей, а також можливості удосконалення обліку та створення резерву. Здійснено подальші кроки щодо розкриття сутності поняття, якісних характеристик сумнівної та безнадійної заборгованості в сучасних умовах господарювання, забезпечення ідентифікації та пізнання процесів обліку; розкрито вартісне вираження заборгованості; визначено причини її знецінення з плином часу, передбачаючи облік операцій відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Досліджено з наукової точки зору методи розрахунку, накопичення коштів для створення резерву погашення сумнівної та безнадійної заборгованості та організації його обліку; дано рекомендації з удосконалення обліку резерву заборгованості за різних варіантів відображення в балансі, нарахування проводками та списання документами «Коригування боргу». Дано характеристику методів нарахування сумнівних боргів, розглянуто приклади механізму розрахунку сум резерву. Зроблено висновки про те, що вибір методу сильно впливає на кінцеві показники, оскільки за різними методами розрахунку резерву отримуємо різні його міри, що змінює ситуацію на гірше. В процесі дослідження виявлено також розбіжності у підходах до оцінки, списання та формування резерву боргів.

Стаття написана українською мовою


Орлова В. К., Кафка С. М.
Облік в умовах виконання угод про розподіл продукції (c. 327 - 332)

Метою статті є дослідження проблем бухгалтерського обліку в умовах виконання угод про розподіл продукції (УРП) за вироблення пропозицій щодо їх вирішення. Тому основними завданнями стали оцінка діючої нормативно-правової бази регулювання бухгалтерського обліку в умовах виконання угод про розподіл продукції, критичний аналіз неврегульованих положень актів чинного законодавства з практичної потреби, формування інформації про специфічні об’єкти обліку для цілей управління. Запропоновано шляхи їх вирішення з методології обліку УРП. Методологія та наукові підходи дослідження передбачають загальнонаукові та специфічні методи дослідження, що пов’язані зі складними процесами функціонування системи управління суб’єктами господарювання у мовах виконання УРП. Запропоновано схему бухгалтерського обліку в умовах виконання УРП, яка дозволяє ввести в систему бухгалтерського обліку нові і характерні тільки для УРП об’єкти обліку. Практичне значення полягає у тому, що отримані результати дозволяє відокремити витрати компенсаційні, інші і ЄСВ, що необхідно при визначенні об’єкта оподаткування в умовах УРП, сформувати інформацію щодо компенсаційних витрат, яка необхідна при поділі продукції на компенсаційну і прибуткову, дозволяє відображати в бухгалтерському обліку поділ готової продукції на компенсаційну, прибуткову для інвестора і прибуткову для держави. Оригінальність й цінність авторських розробок сприяє формуванню достовірної інформації про об’єкти управління в умовах УРП між підприємствами та державою з чітким виокремленням в обліку на окремих рахунках компенсаційних витрат, компенсаційної продукції, прибуткової продукції для держави і прибуткової продукція для інвестора.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №2-2018

Корепанов О. С.
Статистична класифікація продукції сектора інформаційно-комунікаційних технологій (c. 375 - 381)

Мета статті полягає у вивченні принципів взаємодії класифікацій та групувань у процесі статистичного оцінювання продукції сектора інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто основні статистичні класифікації продукції (продуктів), які функціонують на сучасному етапі на міжнародному (світовому), багатонаціональному (європейському) та національному рівнях. Викладено загальні принципи, на яких ґрунтується визначення продуктів ІКТ. Проаналізовано зміни визначень і класифікацій статистичної інформації, що стосуються продукції сектора ІКТ, вироблені WPIIS та гармонізовані з європейськими та національними класифікаціями із плином часу. Наведено приклад статистичного визначення продукції ІКТ щодо класифікації за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (HS) – HS 1996, HS 2002, HS 2007, HS 2012, HS 2017 та гармонізовано з Класифікацією основних продуктів – CPC Rev.2 та Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності – УКТЗЕД. Визначення переліку продуктів у секторі ІКТ було здійснено в результаті узагальнення роботи, проведеної міжнародними організаціями (ОЕСР, Євростат та ООН), а також об’єднання понять та узгодження методологій на міжнародному рівні.

Стаття написана українською мовою


Шишкова Н. Л.
Використання блокчейну у трансформації державного фінансового контролю (c. 382 - 388)

Трансформація системи державного фінансового контролю повинна відбуватися шляхом впровадження новітніх ІТ-технологій та інноваційних практик контрольно-аналітичної діяльності. Наявні проблеми системи державного контролю й управління повинні стати поштовхом до трансформації, використання найсучасніших технологічних досягнень. У статті розглянуто переваги та недоліки використання технології розподілених реєстрів (блокчейн), етапи та послідовність виконання задач її упровадження як основи ефективного, прозорого, надійного державного контролю. Окреслено зміст етапів і визначено послідовність заходів, які трансформують архітектуру державного фінансового контролю на базі нових технологічних можливостей, дають поштовх до ініціалізації нормативно-правового забезпечення щодо використання технології блокчейн в Україні. Запропоновано загальний алгоритм впровадження технології блокчейн у систему державного фінансового контролю, реалізація якого має на меті уточнення і синхронізацію процесів вдосконалення державного фінансового контролю, ІТ-підтримку системи контролю, підвищення безпеки та прозорості контрольних дій, моніторинг і взаємодію окремих органів і завдань контролю. Доведено, що єдиним суттєвим обмеженням при впровадженні блокчейну можуть бути норми щодо оприлюднення персональних даних та інформації, що складає комерційну таємницю.

Стаття написана українською мовою


Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.
Інформаційне забезпечення управління територіальними громадами: аспекти статистики і фінансової звітності (c. 389 - 395)

Досліджено стан інформаційного забезпечення управління територіальними громадами як важливого ресурсу отримання максимального економічного, соціального й екологічного ефекту. З’ясовано, що використання інформаційних ресурсів статистики та фінансової звітності суб’єктів господарювання в управлінні територіальною громадою – це відповідно додаткові можливості до створення на території громади доданої вартості, впровадження заходів соціальної відповідальності бізнесу і покращення навколишнього середовища. Висвітлено можливості регіональної статистики на рівні територіальних громад як нового напряму формування інформаційних ресурсів для оцінювання соціально-економічних процесів. Визначено основні проблемні аспекти статистики та фінансової звітності в системі територіального рахівництва як основи інформаційних ресурсів громади. Окреслено коло питань що потребують вирішення для інформаційного забезпечення управління територіальними громадами, зокрема, в побудові статистичної звітності і формуванні показників розвитку громади за фінансовою звітністю суб’єктів господарювання. Зазначено, що розвиток територіальної громади є об’єктом статистичної і фінансової звітності, а інформаційні ресурси для його оцінювання можливо одержати через звітні показники діяльності формалізованих структурних елементів, таких як влада, бізнес, соціальні установи, громадські організації та політичні партії. Запропоновано організаційні моделі формування інформаційної бази для управління розвитком територіальних громад. Аргументовано, що статистика на рівні територіальних громад повинна бути невід’ємною частиною статистичних спостережень, які здійснюються Державною службою статистики України.

Стаття написана українською мовою


Якимова Л. П., Мацкуляк К. І.
Аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами в контексті забезпечення платоспроможності підприємства (c. 396 - 402)

Розкрито особливості формування аналітичного забезпечення управління розрахунками з контрагентами, яке складається з діагностичного й оптимізаційного рівнів і спрямовано на забезпечення платоспроможності підприємства; методом, що забезпечує підтримку управлінських рішень, є система дескриптивних, нормативних та оптимізаційних моделей. Діагностичний рівень аналітичного забезпечення містить шаблони для здійснення типових процедур аналізу показників, що характеризують процес управління дебіторською та кредиторською заборгованостями, а також для формування діагностичних висновків і рекомендованих оперативних управлінських заходів. Верифікацію діагностичного блоку здійснено за даними Державної служби статистики України. Основою оптимізаційного рівня є економіко-математична модель оптимізації структури розрахунків із контрагентами в контексті забезпечення платоспроможності підприємства. Платоспроможність у моделі забезпечується максимізацією коефіцієнта поточної ліквідності й утриманням в оптимальних межах коефіцієнтів швидкої і абсолютної ліквідності, решта обмежень – нормативні моделі діагностичного рівня. Запропоновано напрями розширення базової оптимізаційної моделі, а також способи усунення несумісності системи обмежень, що виникла під час валідації аналітичного забезпечення на підприємстві переробної промисловості.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №3-2018

Долбнєва Д. В.
Напрямки розвитку та шляхи удосконалення державного аудиту бюджетних програм в умовах економічних трансформацій України (c. 226 - 231)

Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду здійснення аудиту ефективності й обґрунтування можливості його адаптації у вітчизняну практику проведення державного аудиту бюджетних програм, визначення стратегічних векторів розвитку і шляхів реформування державного аудиту бюджетних програм в Україні в умовах економічних трансформацій. В процесі дослідження було розглянуто сутність державного фінансового аудиту і однієї із його форм здійснення – державного аудиту бюджетних програм («аудиту ефективності»). Визначено, що економічна сутність державного аудиту бюджетних програм полягає у необхідності впровадження адекватних методів контролю здійснення видатків бюджету у формі бюджетної програми. Обґрунтовано, що утвердження державного аудиту бюджетних програм пов’язано з певними тенденціями, але наявність в Україні ряду проблем і невирішених питань щодо його комплексного проведення визначають необхідність та особливу актуальність вивчення та імплементації зарубіжного досвіду у цій сфері фінансово-бюджетних відносин. Враховуючи зарубіжний досвід у цій сфері, а також і те, що діюча модель проведення державного аудиту бюджетних програм в Україні на сьогодні характеризується рядом проблемних питань, запропоновано стратегічні вектори розвитку як державного фінансового аудиту загалом, так і державного аудиту бюджетних програм зокрема. Завдяки ним вдасться забезпечити ефективне та раціональне використання державних фінансів у процесі виконання бюджетних програм, які мають вирішальне значення для економічного розвитку України та суспільного добробуту її громадян. Перспективами подальших досліджень є визначення напрямків підвищення ефективності проведення державного аудиту бюджетних програм органами державного фінансового контролю.

Стаття написана українською мовою


Лазебник Ю. О.
Аналітика великих даних у сфері охорони здоров’я (c. 232 - 239)

Особливу увагу приділено визначенню можливостей аналізу великих даних організаціями охорони здоров’я та вивченню потенційних переваг, які можуть бути отримані завдяки сучасному розумінню аналітики великих даних і способів інноваційного перетворення організацій в частині інформаційного забезпечення управління. Обґрунтовано, що застосування аналітики великих даних у сфері охорони здоров’я є одним із перспективних напрямів впровадження інноваційних підходів у соціальній сфері. З цією метою розглянуто різні складові аналітики великих даних, зокрема, описову та прогнозну аналітику. Проаналізовано кілька підходів до визначення можливостей впровадження аналітики великих даних. Визначено основні джерела великих даних і можливі напрями їх використання в системі охорони здоров’я. Виділено основні перешкоди, що стають на шляху повсюдного впровадження великих даних. Намічено шляхи підвищення ефективності аналітичних і прогнозних можливостей великих даних.

Стаття написана українською мовою


ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4-2018

Акімова Н. С., Асває Азаден
Методичні підходи до трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ (c. 286 - 293)

Метою дослідження є висвітлення сучасних тенденцій та основних шляхів гармонізації фінансової звітності в Україні відповідно до міжнародних стандартів та законодавства ЄС. Проаналізовано підходи до визначення фінансового обліку та фінансової звітності, що склалися у вітчизняній та англомовній обліковій літературі; запропоновано удосконалені визначення фінансового обліку та фінансової звітності. Проведено порівняльний аналіз способів отримання фінансової звітності за МСФЗ з метою виявлення найбільш оптимального для підготовки звітності за МСФЗ і надання пропозицій щодо подальшого розвитку методики, реалізованої в рамках застосування цього способу. Сформульовано та наведено обґрунтування доцільності застосування для цілей формування фінансової звітності за МСФЗ способу трансляції даних вітчизняного обліку на рахунки МСФЗ, суть якого полягає в поділі поняття трансляції на пряму (перенесення даних рахунків на рахунки МСФЗ, в повному обсязі значень) і часткову (перенесення окремих даних рахунків на рахунки МСФЗ), що дозволяє зберегти високий ступінь деталізації фінансових показників і забезпечує точність і оперативність їх формування, дає можливість побудови ефективної системи управлінського обліку. Застосування для цілей формування фінансової звітності за МСФЗ способу трансляції дозволяє певною мірою уникнути недоліків таких способів підготовки фінансової звітності, як паралельний облік і метод трансформації. За своєю суттю, застосування методу трансляції являє собою організацію квазіпаралельного обліку, при якому дані обліку, в разі, якщо вони задовольняють вимогам МСФЗ, переносяться на рахунки МСФЗ без подальших перетворень. Запропонована методика підготовки фінансової звітності за МСФЗ дозволяє компанії з найменшими витратами трудових і фінансових ресурсів провести збір і узагальнення інформації з метою підготовки звітності в міжнародному форматі, що докорінно впливає на ефективність управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Акімова Н. С., Топоркова О. В., Наумова Т. А.
Удосконалення системи управлінського обліку торгової організації в конкурентному середовищі (c. 294 - 300)

Метою статті є обґрунтування необхідності управлінського обліку й основних принципів побудови його системи на підприємствах торгівлі з метою подальшого підвищення ефективності економічної діяльності. Зазначено, що в сучасних умовах управлінський облік торговельних організацій через свої функції виступає як основний інформаційний фундамент управління їх діяльністю. Визначено основну мету впровадження і використання сучасної системи управлінського обліку на підприємстві, а саме – достатнє і своєчасне забезпечення всіх рівнів управління плановою, фактичною і прогнозною інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі оперативного та детального збору, систематизації і аналізу інформації. Для побудови всебічної, але не надмірної системи управлінського обліку на підприємствах торгівлі запропоновані етапи її формування, а саме: формування облікової політики для управлінського обліку; визначення центрів відповідальності; визначення переліку звітів і їх деталізація; визначення точки беззбитковості; планування доходів. Для вирішення проблем постановки та використання системи управлінського обліку запропоновано дотримуватися певних принципів і підходів до її розробки, впровадження та застосування. Виділено основні елементи, які визначають в цілому інформаційну систему управлінського обліку: центри відповідальності, бізнес-процеси, регламенти, результати й оціночні показники. Такий комплексний підхід дозволить ефективно вирішити поставленні завдання, обумовлені відсутністю єдиних методологічних підходів і достатньої практики ведення управлінського обліку в підприємствах торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Замула І. В., Сироїд Н. П.
Методика внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції (c. 301 - 308)

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних положень щодо удосконалення методики внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції. На основі проведеного дослідження розроблено системний підхід до внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції. Методику внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції запропоновано розглядати в розрізі основних етапів: організаційно-підготовчого, методичного, результативно-узагальнюючого, інспекційного, що дозволяє виявити зв’язки між складовими системи внутрішнього контролю. В межах організаційно-підготовчого та методичного етапу розроблено план і програму внутрішньої перевірки операцій з ГМО та витрат на екологічну якість, що містять перелік завдань у визначеній послідовності їх виконання, а також сукупність контрольних процедур, за допомогою яких контролери отримують достатні та надійні докази відповідно до поставленої мети перевірки. Запропонований методичний підхід до внутрішнього контролю операцій з ГМО та витрат на екологічну якість продукції дозволяє забезпечити достовірність і повноту перевірки господарських операцій з ГМО та витрат на екологічну якість для виявлення потенційних обсягів виникнення порушень і попередження їх повторення у майбутньому.

Стаття написана українською мовою


Кривицька О. Р.
Центри відповідальності в системі управлінського обліку діяльності компаній зі страхування життя (c. 309 - 316)

Мета статті полягає у визначенні особливостей та завдань центрів відповідальності в системі управлінського обліку діяльності компаній зі страхування життя. На основі вивчення сучасних досліджень, які всесторонньо розкривають проблематику призначення та організації управлінського обліку в діяльності суб’єктів господарювання, було встановлено, що більшість досліджень стосується підприємств різних форм, видів і досить незначна кількість праць присвячена дослідженню його специфічних характеристик, особливостей в діяльності страхових компаній в цілому та компаній зі страхування життя зокрема. Визначено основні завдання та критерії оцінювання результативності діяльності центрів доходів, витрат, інвестицій та прибутку, враховуючи особливості основної діяльності компаній зі страхування життя. Запропоновано ключові аспекти організації діяльності кожного із зазначених центрів. Акцентовано увагу на необхідності запровадження в діяльності центрів відповідальності комп’ютерних технологій, що підвищать ефективність обробки великого масиву інформації, що міститься у різних архівах страхової компанії.

Стаття написана українською мовою


Лазебник Ю. О.
Адаптація міжнародної класифікації статусу в зайнятості до національних умов (c. 317 - 324)

Розглянуто актуальні питання обґрунтування теоретико-методологічних засад адаптації міжнародних класифікацій статусу в зайнятості та трудовій діяльності до національних умов України. Розкрито сучасні визначення таких понять, як «трудова діяльність» (work), «зайнятість» (employment) та «робота» (job) відповідно до Резолюції 20-ї Міжнародної конференції статистиків праці 2018 року. Розглянуто основні критерії, що застосовані для класифікації населення за статусом у зайнятості. Розкрито особливості формування та сутність основних категорії Міжнародної класифікації статусу в зайнятості ICSE-18 по кожній з двох альтернативних класифікаційних ієрархій (Міжнародна класифікація статусу в зайнятості за типом повноважень ICSE-18-A та Міжнародна класифікація статусу зайнятості за типом економічного ризику ICSE-18-R) та Міжнародної класифікації статусу в трудовій діяльності ICSaW-18. Обґрунтовано необхідність застосування в Україні зазначених класифікацій та здійснено їх адаптацію до національних умов. Визначено основні джерела, які доцільно використовувати як основу для статистики зайнятості.

Стаття написана українською мовою


Свірко С. В., Ковальчук В. В.
Ідентифікація об’єктів бухгалтерського обліку операцій за договорами концесії (c. 325 - 329)

В сучасних умовах, що вимагають поліпшення якісних характеристик інформаційних ресурсів, які генеруються системою бухгалтерського обліку, важливого значення набуває ідентифікація об’єктів та їх властивостей, що є основою для їх подальшої оцінки та відображення на рахунках. Під час дослідження було встановлено, що бухгалтерський облік операцій за концесійним договором має галузеву специфіку. Визначено структуру системи бухгалтерського обліку, яка представлена об’єктами, що складають і забезпечують господарську діяльність: бізнес-процеси; ресурси, що отримані концесіонером, знаходяться в його власності або придбані концесіонером для забезпечення виконання умов договору. Визначено особливості, які враховуються під час формування структури системи об’єктів бухгалтерського обліку. Визначено структуру та характеристики системи об’єктів бухгалтерського обліку операцій за договорами концесії. Зокрема, було виділено такі групи об’єктів: необоротні активи, оборотні активи, незавершене виробництво, незавершене будівництво. В процесі дослідження було встановлено, що організація бухгалтерського обліку операцій за договорами концесії є вкрай складною та важливою на всіх етапах формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства у формі концесії.

Стаття написана українською мовою


Семенець А. О.
Історико-компаративний аналіз становлення інституту внутрішнього аудиту (c. 330 - 337)

Метою статті визначено проведення історико-компаративного аналізу становлення інституту внутрішнього аудиту та визначення передумов формування нового етапу його розвитку в умовах євроінтеграції. В роботі доведено, що активний розвиток внутрішнього аудиту в світі розпочався в 1941 р. з публікацією першої книги з внутрішнього аудиту та створенням американського Інституту внутрішніх аудиторів. Для визначення впливу Інституту внутрішніх аудиторів на розвиток внутрішнього аудиту в роботі проаналізовано основні події, які стали передумовою для його формування й подальшої популяризації професії внутрішнього аудиту на світовій арені. Доведено, що становлення і еволюція Інституту внутрішніх аудиторів мали суттєвий вплив на розвиток методології і організації внутрішнього аудиту в усьому світі, а розроблені інститутом стандарти внутрішнього аудиту забезпечують комплексне керівництво для професійної діяльності внутрішніх аудиторів через дотримання принципів, які надають основу для виконання і просування професії внутрішнього аудиту. Для подальшого дослідження історії становлення внутрішнього аудиту та визначення передумов формування нового етапу його розвитку в статті досліджено підходи, висвітлені в науковій літературі, до етапізації історії внутрішнього аудиту. Запропоновано виділяти новий етап світового розвитку інституту внутрішнього аудиту – етап глобального поширення та інформатизації внутрішнього аудиту. Хронологію етапів становлення інституту внутрішнього аудиту в Україні запропоновано доповнити етапом інтернаціоналізації та гармонізації, який враховує вплив євроінтеграційних процесів.

Стаття написана українською мовою


Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.
Обліково-статистичні аспекти вартісного оцінювання якості зайнятості працівників підприємства (c. 338 - 343)

Досліджено поняття зайнятості працівників підприємства як важливого ресурсу забезпечення господарської діяльності. З’ясовано, що на якість зайнятості персоналу підприємства впливає співвідношення професійних здібностей працівників і технологічних потреб господарської діяльності в робочій силі. Висвітлено можливості інформаційних ресурсів рахунків бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності для кількісного економічного оцінювання якості зайнятості персоналу підприємства. Визначено систему показників для розрахунку індикаторів якості зайнятості персоналу підприємства. Обґрунтовано показники для оцінювання якості зайнятості персоналу підприємства та розроблено алгоритми їх розрахунку. Окреслено основні проблемні аспекти стану якості зайнятості працівників на підприємствах України за регіонами. Аргументовано, що інформація рахунків бухгалтерського обліку та показники фінансової та статистичної звітності повинні бути невід’ємною частиною в системі управління якості зайнятості персоналу підприємства. Зазначено необхідність розробки нормативних рівнів показників, які характеризують якість зайнятості персоналу підприємства.

Стаття написана українською мовою


  The Promblems of Economy, 2009-2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY-SA. Написати вебмастеру